rychlovka

Na Slovakia Open 2012 exceloval Michal Tihelka (SHC Bizoni Uherčice)